ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
เคล็ดลับสุขภาพ
จัดทำคู่มือเวชปฏิบัติ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies CRG)    วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งตรงกับวันที่ล่วงลับของหลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้คิดค้นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยเป็นวันรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยจากโรคร้ายดังกล่าว

    ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า และ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว ให้หมดไปจากประเทศไทย จึงได้ทรงริเริ่มโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"

    โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนองพระปณิธานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปีพ.ศ.2573 (ค.ศ.2030) ซึ่งผลจากการดำเนินงานทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงเป็นอย่างมาก จนในปีพ.ศ.2563 นี้ พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยเพียง 2 รายเท่านั้น

    นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 เป็นต้นมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กระทรวงการ เกษตรและสหกรณ์ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์สัตวแพทย สภา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัด โรคสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันป้องกัน โรค พิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยจากโรคดังกล่าว

    กรมปศุสัตว์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกทางออนไลน์ ภายใต้คำขวัญ "End Rabies : Collaborate, Vaccinate" โดย รศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงสันนิภา สุรทัตต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงมนชนก วิจารสรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และผศ. นายสัตวแพทย์รุ่งโรจน์ โอสถานนท์ คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เสวนาเรื่อง "Rabies, Immunities and Practices" ทางเฟซบุ๊ก 'วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2020'

    รศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินีเปิดเผยว่า จริงๆ แล้วเรบีส์ (Rabies) เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ทุกชนิด ไม่จำกัดเฉพาะสุนัขซึ่งหากคนถูกกัดและได้รับเชื้อแล้ว ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีตั้งแต่การรักษาแผลควบคู่ไปกับการใช้วัคซีนและเซรุ่ม ก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ โดยตนได้รับการแต่งตั้งจากสัตวแพทยสภาให้ดำรงตำแหน่งอนุคณะกรรมการและเลขานุการ จัดทำคู่มือ เวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies CRG) ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ซึ่งเป็นโครงการตามพระปณิธานแห่งศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

    คู่มือเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies CRG) จัดทำขึ้นสำหรับให้สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ ได้ยึดเป็นหลักการเบื้องต้นในการช่วยควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ และปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้นำไปใช้ประกอบการแนะนำประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ ผู้ถูกสุนัขกัด รวมทั้งผู้ที่สัมผัสสุนัขที่สงสัยว่าจะเป็นสุนัขบ้า ให้รู้แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ทั้งแก่ตนเอง และสุนัขที่เลี้ยงไว้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (ติดตามคู่มือเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies CRG) ได้จากลิงก์ https://www.flipbookpdf.net/web/site/cacce101a2ab490349a28b64f99e 34d00bb45b26202009.pdf.htmlX

    จากคำขวัญ "End Rabies : Collaborate, Vaccinate" รองศาสตราจารย์ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มองว่า ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย นอกจากความร่วมมือ ในการพัฒนาวัคซีนแล้ว สิ่งสำคัญคือการให้ความรู้เพื่อสร้างบรรทัดฐานในความเข้าใจโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังควรให้ความสำคัญเรื่องการสร้างจิตสำนึกใน การเลี้ยงสัตว์ด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งการไม่ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงให้เป็นภาระสังคม และการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงจรจัด จะช่วยลดปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ "หากยัง ไม่สามารถควบคุมจำนวนสัตว์เลี้ยงจรจัดได้ ฉีดวัคซีนเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ"

    โดยในปีพ.ศ.2564 คณะสัตวแพทย ศาสตร์ ม.มหิดล จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2021 ต่อจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งที่ผ่านมา ม.มหิดลได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อขยายผลสู่นโยบายวางแผนรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระดับชาติ

    โดยในงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปีนี้ ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข และประจำศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ในฐานะหัวหน้าโครงการแบบจำลองการระบาดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขประเทศไทยได้ร่วมนำเสนอโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 2 ปี (พ.ศ.2562 -2564) โดยนักวิจัยจากสหสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ดำเนินการวิจัยร่วมกับ กรมปศุสัตว์

    โครงการวิจัยที่นำเสนอในงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2020 ได้แก่ แบบจำลองการระบาดและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขในประเทศไทย, การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของมาตรการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพื่อการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า, ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้เลี้ยงสุนัขในประเทศไทย, การสร้างแบบจำลองทางสถิติเพื่อหาพื้นที่เสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข, การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์และการดำเนินการเพื่อสร้างสถานการณ์จำลองการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างปี พ.ศ.2558-2562 และ Mathematical modelling of dog dynamics and Inter ventions for rabies prevention and control in Thailand

สสส.


ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะประชาชนยึดหลัก “คาถา 5 ย.” ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เตือนประชาชนหน้าร้อนนี้ระวังถูกสุนัข-แมว กัดหรือข่วน เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า
แนะ 5 ย ป้องกันการถูกสุนัขกัด
 
โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขกัด
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
แนะนำวิธีดูแลผิวแห้งคันในผู้สูงวัย แนะนำวิธีดูแลผิวแห้งคันในผู้สูงวัย
ยืนยันข่าวจริง “รังสี UV เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง” ยืนยันข่าวจริง “รังสี UV เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง”
อย่าเชื่อ อย่าแชร์ต่อ ข้อมูลลวง ใส่ยาคุมในแชมพูสระผม ช่วยเร่งผมยาว อย่าเชื่อ อย่าแชร์ต่อ ข้อมูลลวง ใส่ยาคุมในแชมพูสระผม ช่วยเร่งผมยาว
อย. ยืนยัน 4 สารในเครื่องสำอางมีความปลอดภัย สามารถใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด อย. ยืนยัน 4 สารในเครื่องสำอางมีความปลอดภัย สามารถใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
แพ้ครีมบำรุงผิว โรคผิวหนังที่ป้องกันได้ แพ้ครีมบำรุงผิว โรคผิวหนังที่ป้องกันได้
กรมวิทย์ฯพัฒนาสารสกัดจากดอกดาหลาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กรมวิทย์ฯพัฒนาสารสกัดจากดอกดาหลาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
How to “เก็บ” ยังไงให้หาเจอ How to “เก็บ” ยังไงให้หาเจอ
เรือนเวลาอาร์โซรุ่นใหม่ ARCEAU H deco (อาร์โซ อาช เดโค) เรือนเวลาอาร์โซรุ่นใหม่ ARCEAU H deco (อาร์โซ อาช เดโค)
สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัย สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัย
งานผิวต้องมา! หมอโอ๊ค แนะนำ 5 วิธีดูแลผิวให้สวยใส ฉ่ำวาว แลดูสุขภาพดี งานผิวต้องมา! หมอโอ๊ค แนะนำ 5 วิธีดูแลผิวให้สวยใส ฉ่ำวาว แลดูสุขภาพดี
วุฒิศักดิ์ปรับแผนการตลาดแปลงโฉมสเนลเอทดึง ฌาร์ม เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก วุฒิศักดิ์ปรับแผนการตลาดแปลงโฉมสเนลเอทดึง ฌาร์ม เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก
เรือนเวลาแอร์เมส กาล็อป (GALOP D’HERMS) เรือนเวลาแอร์เมส กาล็อป (GALOP D’HERMS)
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก