ตั้ง iPuYing.com เป็นหน้าแรก | ติดต่อโฆษณา
เรื่องผู้หญิง ข่าวสารผู้หญิง เคล็ดลับสุขภาพ Beauty Trips Hair Intrend Hot Fashion แม่และเด็ก
เคล็ดลับสุขภาพ
“วิ่งวิถีใหม่” วิ่งต่อไม่รอแล้วนะ    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้นักวิ่งจำนวนมากต้องหยุดอยู่กับบ้าน อย่างไรก็ตามตอนนี้มาตรการต่างๆ ได้ผ่อนปรนให้สามารถกลับมาจัดงานวิ่งได้อีกครั้ง

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ สสส. ร่วมองค์กรภาครัฐและภาคีเครือข่าย จึงร่วมกันออกแบบคู่มือ “วิ่งที่บ้าน” เตรียมร่างกายก่อนกลับสู่สนาม สำหรับนักวิ่ง และ “คู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่ง” สำหรับผู้จัดกิจกรรม หวังให้เป็นแนวทางในการจัดวิ่งในรูปแบบ New Normal เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

    “การที่ต้องชะงักอยู่บ้าน กิจกรรมทางกายลดลงนั้นไม่ใช่เรื่องดี การกลับมาจัดวิ่งจะเป็นผลดี ที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น นอกจากนี้การจัดงานก็จะสร้างผลดีในแง่เศรษฐกิจ” เป็นมุมมองของ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

    “ดร.สุปรีดา” ให้ข้อมูลว่า การระบาดของโควิด-19 ทำให้อัตราการออกกำลังร่างกายของคนไทย ลดลงไปถึงร้อยละ 15 และเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังหรือ NCDs อาทิ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ดังนั้นเมื่อภาครัฐผ่อนคลายมาตรการก็เป็นโอกาสดี ที่จะได้กลับมาวิ่งกันอีกครั้ง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทาง สสส. จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำคู่มือสำหรับนักวิ่งและผู้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหากปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือ การออกมาวิ่งตามงานต่างๆ จะปลอดภัยจากโควิด-19

     ด้าน “รัฐ จิโรจน์วณิชชากร” ผู้บริหารสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย อธิบายถึงการวิ่งในรูปแบบ New Normal ว่า การจัดงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นหลัก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดย

    1. ต้องลดจำนวนนักวิ่งจากเดิมลงครึ่งหนึ่ง เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม
    2. การปล่อยตัวนักวิ่งจะทำเป็นรอบๆ เพื่อป้องกันความแออัดของนักวิ่งในช่วงปล่อยตัว
    3. จุดบริการน้ำและอาหารจัดเป็นชุด เพื่อลดการสัมผัสระหว่างกัน
    4. รับเหรียญและของที่ระลึก จัดใส่ถุงไว้เป็นชุดๆ เมื่อกลับเข้าถึงเส้นชัย เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักวิ่ง

    ขณะที่ “ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ” ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สสส. เล่าว่า การออกแบบงานวิ่งยุค New Normal ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งมี 2 ส่วนสำคัญ คือยึดกฎกติกามาตรฐานสากล และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ มาตรการป้องกันโควิด-19
    ดร.ณรงค์ อธิบายว่า สำหรับคู่มือมาตรฐานการจัดงานวิ่งในรูปแบบ “เดอะ เน็กซ์ นอร์มอล ออฟ โร้ด แอนด์ เทรล เรซ” มีจำนวน 16 ข้อ ประกอบด้วย

    1. จำนวนผู้เข้าร่วมต้องสอดคล้องกับขนาดของพื้นที่ โดยลดจำนวนของนักกีฬาและกรรมการ
    2. ควรให้สิทธิ์การยกเลิก สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อ โดยอาจกำหนดให้มีขั้นตอนการคืนเงิน หรือการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ กระบวนการนี้จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้สมัคร
    3. ควรจัดให้มีการทำประกันโควิด-19 ให้กรรมการ อาสาสมัคร และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกเหนือไปจากการทำประกันอุบัติเหตุที่ทำอยู่แล้ว
    4. ควรรับรองตนเองไม่ให้ไปในพื้นที่เสี่ยง ก่อนการแข่งขัน 14 วัน ทั้งนี้อาจใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เช็คอินเพื่อแสดงประวัติเส้นทางการเดินทาง
    5. ควรมีใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง โดยควรจะดำเนินการตรวจร่างกายหาโควิด-19 และส่งผลการตรวจก่อนการแข่งขัน ในกรณีที่มีผู้สมัครจากต่างประเทศ การดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการ ในช่วงเวลานั้นๆ
    6. ควรลดกิจกรรมรวมตัว ก่อนหรือหลังการแข่งขัน กิจกรรมใดๆ ที่เคยให้คนมารวมตัว ควรมีให้น้อยลงและกระจายการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้ระบบออนไลน์ทดแทน
    7. ต้องเช็คอิน-เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” ทั้งนักวิ่งและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    8. ต้องมีสถานีคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย ของผู้เข้ามาในบริเวณการแข่งขัน และควรมีจุดบริการเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ
    9. ต้องยืน - นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร ในทุกกิจกรรม เช่น การยืนรอคิวเข้าห้องน้ำ ปล่อยตัว รับเหรียญ ฯลฯ รวมถึงระยะห่างกันของกรรมการขณะปฏิบัติงาน
    10. หน้ากากต้องเป็นอุปกรณ์บังคับ ทั้งกรรมการและนักกีฬา โดยขณะทำการวิ่งไม่ต้องใส่หน้ากาก แต่เป็นข้อบังคับให้ใช้ในช่วงก่อน และหลังการแข่งขัน เช่น ในจุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม หรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่ที่ปิด เช่น ในเต็นท์พยาบาล รถขนส่ง
    11. ควรปรับการปล่อยตัวให้เป็นกลุ่มย่อย โดยเน้นไม่ให้นักกีฬามาคอยการปล่อยตัวหน้าจุดเริ่มต้น ดังเช่นในอดีต อย่างไรก็ตามพึงระลึกว่าการปล่อยตัวลักษณะนี้อาจใช้เวลาถึง 1 ชั่วโมง จากเดิมที่อาจใช้เวลาเพียง 5-10 นาที
    12. ระวังความแออัด ในสถานีบริการน้ำและอาหาร โดยอาจให้นักกีฬาพกเครื่องดื่มมาเอง และกระจายจุดบริการให้สอดคล้องกับจำนวนนักวิ่ง
    13. ควรกำหนดระเบียบและกฎกติกาการแข่งขัน ให้ทราบอย่างชัดเจน เพราะแนวปฏิบัติเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่
    14. จุดเริ่มต้นมีความกว้างสอดคล้องกับจำนวนคน เส้นทางการแข่งขันควรเป็นทางตรงไม่น้อยกว่า 400 เมตรจากจุดสตาร์ท หลีกเลี่ยงทางโค้งเพื่อลดการไปแออัดกันของนักวิ่งที่โค้งด้านใน และ  กิโลเมตรแรกๆ ถนนควรมีความกว้างพอที่จะให้นักวิ่งในกลุ่มนั้นๆ มีระยะห่างซึ่งกันและกันที่ปลอดภัย
    15. ต้องทำความสะอาดสถานที่ก่อน ระหว่างและหลังการแข่งขัน รวมถึงกำจัดขยะมูลฝอย
    16. ควรมีทะเบียนรายชื่อทั้งนักกีฬาและกรรมการ รวมถึงกระบวนการติดตามผลผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งกรรมการ และนักกีฬา ภายหลังการแข่งขันและอาจกำหนดให้เป็นการตอบแบบสอบถามกลับมาภายใน 7 วัน เพื่อเป็นการติดตามอาการป่วย (ที่อาจมี) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

    ส่วนการป้องกันโควิด-19 วิ่งอย่างปลอดภัยสำหรับนักวิ่ง ประกอบด้วย

    1. สวมหน้ากากอนามัย ยกเว้นขณะวิ่ง
    2. ห้ามถ่มน้ำลาย
    3. ล้างมือให้บ่อย
    4. ระมัดระวังการพูดคุยเสียงดังหรือไอจาม ที่ทำให้เกิดฝอยละออง
    5. หลีกเลี่ยงการวิ่งแซงในพื้นที่แคบ หรือแซงเบียดเพื่อรับน้ำ
    6. รักษาระยะห่าง

    “การวิ่ง” ในยุคโควิด-19 จำเป็นต้องมีการวางแผนป้องกันอย่างรัดกุม ทั้งตัวนักวิ่งและผู้จัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับความปลอดภัย สสส. ขอชวนคนไทยมาเริ่มวิ่ง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ในรูปแบบวิถีใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

สสส.


ข่าวสาร-บทความ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งานแถลงข่าวกิจกรรมงานวิ่ง “UNIQLO RUN”
เอ็นข้อศอกอักเสบ โรคฮอตฮิตคนชอบออกกำลัง
‘ก้าวท้าใจ ซีซั่น 2’ กระตุ้นออกกำลังกาย 6 กีฬา พิชิต 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี
ไม่ควรสวมหน้ากากขณะวิ่งออกกำลังกาย เสี่ยงร่างกายรับออกซิเจนไม่พอ
3 เทรนด์ออกกำลังกาย 2020 ที่กำลังดังและมาแรง ไม่รู้ถือว่าพลาด!
เทคนิคลดน้ำหนักด้วยวิธีการออกกำลังกาย ลดน้ำหนักได้ สุขภาพดีด้วย!
อยู่บ้านเลือกออกกำลังกายแบบไม่เสี่ยงโควิด-19
โรคแพ้ภูมิตนเองออกกำลังกายแต่พอดีเป็นผลดีต่อสุขภาพ
ห่วงสุขภาพ แนะออกกำลังกาย อาบน้ำอุ่น ต้านหนาว
แนะประเมินร่างกาย - ออกกำลังกายพอดี ใช้หลัก ‘FITT’ ช่วยได้
 
งานวิ่ง ออกกำลัง
 
Popular Tag : คำค้นยอดนิยม ผู้หญิง แฟชั่น เสื้อผ้า ความรัก สุขภาพ ความงาม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
* นามแฝง หรือ e-mail คุณ
 
 
 
ดูทั้งหมด
แพ้ครีมบำรุงผิว โรคผิวหนังที่ป้องกันได้ แพ้ครีมบำรุงผิว โรคผิวหนังที่ป้องกันได้
กรมวิทย์ฯพัฒนาสารสกัดจากดอกดาหลาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว กรมวิทย์ฯพัฒนาสารสกัดจากดอกดาหลาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
ผิวสวยสุขภาพดีด้วยน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่น ผิวสวยสุขภาพดีด้วยน้ำมันสกัดจากเมล็ดองุ่น
บำรุงจากภายในด้วยอาหารเพื่อผิวสวยใส บำรุงจากภายในด้วยอาหารเพื่อผิวสวยใส
ดูแลริมฝีปากให้สวยอวบอิ่ม ดูแลริมฝีปากให้สวยอวบอิ่ม
เตือนอย่าให้ผึ้งต่อยปากหวังเป็นรูปกระจับ เสี่ยงอันตรายอาจตายได้ เตือนอย่าให้ผึ้งต่อยปากหวังเป็นรูปกระจับ เสี่ยงอันตรายอาจตายได้
เรื่องที่น่าสนใจอัพเดทประจำวัน
How to “เก็บ” ยังไงให้หาเจอ How to “เก็บ” ยังไงให้หาเจอ
เรือนเวลาอาร์โซรุ่นใหม่ ARCEAU H deco (อาร์โซ อาช เดโค) เรือนเวลาอาร์โซรุ่นใหม่ ARCEAU H deco (อาร์โซ อาช เดโค)
สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัย สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ อย่างไรให้ปลอดภัย
งานผิวต้องมา! หมอโอ๊ค แนะนำ 5 วิธีดูแลผิวให้สวยใส ฉ่ำวาว แลดูสุขภาพดี งานผิวต้องมา! หมอโอ๊ค แนะนำ 5 วิธีดูแลผิวให้สวยใส ฉ่ำวาว แลดูสุขภาพดี
วุฒิศักดิ์ปรับแผนการตลาดแปลงโฉมสเนลเอทดึง ฌาร์ม เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก วุฒิศักดิ์ปรับแผนการตลาดแปลงโฉมสเนลเอทดึง ฌาร์ม เป็นพรีเซนเตอร์คนแรก
เรือนเวลาแอร์เมส กาล็อป (GALOP D’HERMS) เรือนเวลาแอร์เมส กาล็อป (GALOP D’HERMS)
 
 
ข่าวสารบทความ |เซ็กส์ ความรัก | เคล็ดลับสุขภาพ | Beauty Trips | Hair Intrend | Hot Fashion | แม่และเด็ก